ข้อสอบปรนัย

1.วรรณกรรมเรื่องรามายณะ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

ก. การต่อสู้ระหว่างศาสนา

ข. การต่อสู้ระหว่างวรรณะ

ค. การต่อสู้ระหว่างชนชั้น

ง. การต่อสู้ระหว่างความดีความชั่ว

2. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ

ก. กรรม                     ข. ภาวนา

ค. นรก  สวรรค์        ง. อนัตตา

3. คำสอนเรื่อง ชีวิตเป็นทุกข์ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

ก. ชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ข. ร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้อยู่เสมอ

ค. ความทุกข์เป็นข้อเท็จจริงของชีวิต

ง. จิตใจต้องพบความเศร้าและเสียใจอยู่เรื่อยๆ

4. ปัจฉิมโอวาทโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า … ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม

ด้วยความไม่ประมาทเถิด สอดคล้องกับมรรค 8 ในข้อใด

ก. สัมมาทิฐิ              ข. สัมมาสังกัปปะ

ค. สัมมาวายามะ      ง. สัมมาสติ

5. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

ก. ทำให้คนเป็นคนดี

ข. ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้

ค. ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว

ง. ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา

6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ก. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย

ข. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

ค. ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร

ง. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม

7. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพุทธศาสนา

ก. ความเคร่งครัดสำรวมระวัง

ข. การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง

ค. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ง. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น

8. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนา

ก. การไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

ข. การสอนเรื่องกรรมในอดีต

ค. การสอนให้รักและเมตตากัน

ง. การสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเอง

9. ข้อใดแสดงว่า ผู้กระทำเป็นคนมีศีลธรรม

ก. โบ้ท ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน

ข. เบ็นซ์ ไม่พูดเท็จและยังชอบพูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป

ค. แฮม ไม่ตกปลา และยังชอบซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน

ง. ต้า ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร และยังอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย

10. ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก ถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่น

จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์ ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรี

บทกลอนข้างต้นตรงกับหลักธรรมะข้อใด

ก. ฆราวาสธรรม        ข. อิทธิบาท 4

ค. สังคหวัตถุ 4         ง. พรหมวิหาร 4

11.การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ 
ก.ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
ค.ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
ง.ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษาและสิ่งแวดล้อม

12.ศาสนาพราหมณ์ มีคัมภีร์ชื่ออะไร

ก. ไตรปิฏก      ข. ไตรสิกขา

ค. ไตรสรณะ    ง. ไตรเพท

13. ในวรรณะทั้ง 4 วรรณะใดถือตนว่าสูง

ก. กษัตริย์-ศูทร       ข. พราหมณ์-แพศย์

ค. แพศย์-กษัตริย์    ง. กษัตริย์-พราหมณ์

14.ชมพูทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง

ก. อินเดีย-เนปาล-ปากีสถาน-บังคลาเทศ

ข.อินเดีย-ภูฐาน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย

ค.อินเดีย-เนปาล-ศรีลังกา-อัฟกานิสถาน

ง.อินเดีย-เนปาล-จีน-อินโดนีเซีย

15.ชนชาติใด อาศัยอยู่ก่อนในชมพูทวีป

ก. ปากีสถาน      ข. สักกะ

ค. ศรีลังกา         ง. มิลักขะ

16.เทวฑูต 4 อันเป็นมูลเหตุในการเสด็จออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้แก่อะไรบ้าง

ก.คนเกิด-คนแก่-คนเจ็บ-คนตาย           ข.คนแก่-คนเจ็บ-คนตาย-สมณะ

ค.คนแก่-คนเจ็บ-คนตาย-ความทุกข์     ง.คนแก่-คนเจ็บ-คนแก่-ความสุข

17.บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์  หมายถึงอะไร

ก. ชาติก่อนทำบาปไว้  ชาตินี้จึงรับผลกรรม

ข. พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา

ค. ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้วเพราะทุกคนมีกิเลส

ง. บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้  เราจึงได้รับผลไปด้วย

18.นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด

ก. อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด

ข. การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน

ค. พระอัลลอฮฺองค์เดียว

ง. การประกอบพิธีกรรม

19.การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณเข้าข่ายความผิดข้อใดตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา

ก. ไม่เคารพศีลข้อปาณาติบาต

ข. การเอารัดเอาเปรียบ

ค. ปราศจากมนุษยธรรม

ง. ไม่มีมโนธรรม

20.ทำไมศาสนาคริสต์จึงสอนว่า  เราควรให้อภัยต่อคนที่กระทำความชั่วต่อเราและต่อสังคม

ก. เพื่อให้โอกาสเขากลับตนเป็นคนดี

ข. การให้อภัยจะช่วยให้เราสบายใจ

ค. การให้อภัยก็คือความรักนั่นเอง

ง. หากไม่อภัย  คนชั่วจะเคียดแค้นและทำความชั่วมากขึ้น

21.ในศาสนาพราหมณ์-อินดู พิธีคล้องด้ายศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงว่าผู้ถูกคล้องเกิดใหม่เป็นครั้งที่ 2 เรียกว่าพิธีอะไร

ก. อุปนยัน     ข. ชาตกรรม   ค. ตรรถาธาน   ง. นามกรณ (นามกรณ์)

22.เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีพระรามเป็นตัวเอกนั้น สืบเนื่องมาจากคติของนิกายใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ก. นิกายไวษณพ          ข. นิกายศักติ

ค. นิกายพรหม              ง. นิกายไศวะ

23.บทสวดสั้นๆ สำหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จมาประทับในพิธีให้เพลิดเพลิน เรียกว่า อะไร

ก. ฤคเวท      ข. สามเวท      ค. ยชุรเวท     ง. อาถรรพเวท

24.ในหลักอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คำว่า “พรหมจารี” หมายถึงบุคคลในข้อใด

ก. คนที่ถือบวช               ข. คนที่ไม่เคยแต่งงาน

ค. คนที่อยู่ในวัยเีรียน      ง. คนที่นับถือพรหมเป็นใหญ่

25.มีคนมาทำร้ายเราอย่างไม่มีเหตุผล  แล้วเราต่อสู้เป็นการตอบโต้  การกระทำนี้ถือว่าผิดหลักศาสนาอิสลามหรือไม่

ก. ผิด         เพราะศาสนาอิสลามไม่สอนให้ใช้กำลัง

ข.ไม่ผิด      เพราะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม

ค.ไม่ผิด      เพราะคนนั้นมาทำร้ายเราก่อน

ง.ผิด          เพราะเป็นการทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

26.คำว่า “กรรมโยคะ” ในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวถึงอะไร

ก. ทุกคนต้องประกอบกิจการงาน

ข. ทุหคนต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ค. ทุกคนต้องทำตามหน้าที่ของตน

ง. ทุกคนต้องภักดีต่อพระพรหม

27.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะเหตุใด

ก. ทำหน้าที่ต่างกัน           ข. ทำกรรมมาต่างกัน

ค. มีบรรพบุรุษต่างกัน       ง. มีแหล่งกำเนิดต่างกัน

28.ข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่า  ลัทธิต่างจากศาสนา

ก. ไม่มีผู้ก่อตั้ง

ข. ไม่มีพิธีกรรม

ค. ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์

ง. ไม่มีคำสั่งเรื่องศีลธรรมจรรยา

29.ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวพุทธ

ก. การออกบวช                        ข. ทำตนให้พ้นกิเลส

ค. ความเชื่อในเรื่องอวตาร      ง. ความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด

30.ความหมายที่ถุกต้องของเรื่องตรีมูรติในศาสนาฮินดู ซึ่งกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทุกพระองค์ต่างเป็นผู้สร้างโลกนั้น ได้แก่ข้อใด

ก. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกพร้อมกัน

ข. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกกันคนละส่วน

ค. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ แท้จริงคือพระเจ้าองคืเดียวกัน

ง. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ผลัดกันสร้างโลกกันองค์ละยุค

31.ในหลักอาศรม  4  ของศาสนาฮินดู  คำว่า “พรหมจารี” หมายถึงบุคคลในข้อใด

ก. คนที่ถือบวช

ข. คนที่อยู่ในวัยเล่าเรียน

ค. คนที่ไม่เคยแต่งงาน

ง. คนที่นับถือพรหมเป็นใหญ่

32.ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้พระสันตปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะเหตุใด

ก. ชายหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันจะได้มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขตลอดไป

ข. การแต่งงานจะก่อให้เกิดบุตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้

ค. การแต่งงานเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำต่อหน้าพระผุ้เป็นเจ้า้

ง. เป้นการป้องกันไม่ให้คนประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น

33.มาซีอาท์ (Messiah) ในศาสนาคริสต์หมายถึงใคร

ก. โมเลส    ข. พระยะโฮวา   ค. พระเยซู    ง. นักบุญปีเตอร์ (เปโตร)

34.พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร

ก. ชาวยิว                                ข. ชาวคริสต์

ค. ทั้งชาวยิวและชาวคริสต์     ง. มนุษยชาติทั้งมวล

35.พระเยซูอยู่ในฐานะอะไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและชาวโลก

ก. เป็นประกาศก            ข. เป็นพระเมสสิอาห์

ค. เป็นพระเจ้า้               ง. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า

36.ไตรลักษณ์ในศาสนาพุทธ  หมายถึงข้อใด

ก. ลักษณะทั่วไป  3  ประการ  ของชีวิต

ข. ลักษณะทั่วไป  3  ประการ  ของสิ่งทั้งปวง

ค. ลักษณะที่สำคัญ  3  ประการ  ของพระอรหันต์

ง. ลักษณะที่สำคัญ  3  ประการ   ของพระพุทธเจ้า

37. พระเยซูมีฐานะอย่างไรในทรรศนะของคริสต์ศาสนิกชน

ก. เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่าเดียวกับพระพุทธเจ้า

ข. เป้นมนุษย์ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งหลาย

ค. เป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์

ง. เป้นพระเจ้า

38.เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆ จะทรงทำพิธีมิซซาให้ประชาชนของประเทศนั้น ผู้ที่ไปร่วมพิธีและรับศีลคือกลุ่มใด

ก. คริสต์ศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิก

ข. คริสต์ศาสนิกชนทั่วไปไม่ว่านิกายใด

ค. คริสต์ศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิกและลูเธอรัน

ง. คริสต์ศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิกและกรีกออร์ธดอกซ์

39.ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร

ก. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา

ข. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

ค. ความเป็นคริสต์ชนที่เคร่งครัด

ง. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ

40.ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา  อะไรเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์คิดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก. สังขาร                              ข. ตัณหา

ค. เวทนา                              ง. อุปทาน

41.ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอื่นในเรื่องอะไร

ก. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว

ข. ความศรัทธาในศาสนาทูตของพระผุ้เป็นเจ้า

ค. การปฏิบัติศาสนากิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากกัน

ง. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น การบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด

42.ภารกิจสำคัญที่สุดในการผุกพันมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์ คืออะไร

ก. การปฏิญาณตน              ข. การบริจาคซะกาตฮุ

ค. การทำละหมาด              ง. การไปประกอบพิธีอัจญ์ที่เมืองมักกะฮุ

43.ชาวมุสลิมทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความสำนึกอะำไร

ก. เคารพพระเจ้ามากที่สุด

ข. ต้องการให้ตนใกล้ชิดกับพระเจ้า

ค. เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา

ง. เคารพ ขอบคุณ ขอมาและสรรเสริญพระเจ้า

44.ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า ..”อาณาจักรพระเจ้า”  ในศาสนาคริสต์มากที่สุด

ก. ที่ประทับของพระสันตะปาปาที่นครวาติกัน

ข. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

ค. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า

ง. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล

45.ในเดือนรอมาฎอน ชาวมุสลิมจะต้องประกอบศาสนกิจที่สำคัญในด้านใด

ก. พิธีถือศีลอด                            ข. ไปแสวงบุญที่นครมักกะอุ

ค. พิธีปฎิญาณตนต่อพระเจ้า       ง. บริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ

46.ทำไมการบริจาคซะกาต  จึงมีลักษณะไม่เหมือนกับการบริจาคทานอื่นๆ  ทั่วไป

ก. เพราะเป็นคำสั่งสอนของท่านนบี

ข. เพราะเป็นพระบัญญัติที่จะต้องปฏิบัติ

ค. เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่มีส่วนช่วยเหลือคนยากจน

ง. เพราะเป็นพระบัญญัติที่แสดงถึงความเป็นมุสลิม

47.การละหมาดมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด

ก. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระอัลเลาะห์

ข. เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดและสงบมุ่งตรงต่อพระอัลเลาะห์

ค. เพื่อปฏิญาณตนและแสดงการเข้าถึงพระอัลเลาะห์

ง. เพื่อนมัสการขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระอัลเลาะห์

48.การห้ามมองคนอื่นในแง่ง้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้นสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานข้อใด

ก. มนุษย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด

ข. มนุษย์เป็นคนดีแตอาจกลับทำชั่วได้

ค. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้่

ง. มนุษย์มีทั้งคนดีและคนชั่ว

49.ข้อไหนเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทำละหมาด

ก. เพื่อแสดงความเคร่งครัดในศาสนา

ข. เพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปราน

ค. เพื่่อชำระจิตใจให้สะอาด

ง. เพื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์

50.การที่ศาสนาอิสลามแยกเป็นหลายนิกายเนื่องมาจากสาเหตุใด

ก. ยึดหลักคำสอนและการปฏิบัติต่างกัน

ข. ยึดหลักการปกครองและการปฏิบัติต่างกัน

ค. ยึดหลักคำสอนต่างกัน  แต่หลักการปกครองเหมือนกัน

ง. ยึกหลักคำสอนเหมือนกัน  แต่หลักการปกครองต่างกัน

51.

51.ศาสนาซิกข์ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้นับถือศาสนาใดเข้าด้วยกัน

ก. ศาสนาพุทธ กับ ศาสนาอิสลาม

ข. ศาสนาพุทธ กับ ศาสนาคริสต์

ค. ศาสนาฮินดู กับ ศาสนาพราหมณ์

ง. ศาสนาฮินดู กับ ศาสนาอิสลาม

52.ศาสนาซิกข์มีจุกมุ่งหมายสูงสุดอย่างไร

ก. เน้นการปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่พระเจ้าองค์เดียวที่สูงสุด

ข. การค้นหาความจริงสูงสุด  การหลุดพ้นไปสู่จิตที่บริสุทธิ์

ค. การเชื่อในเรื่องพระเจ้า  และการเวียนวายตายเกิด

ง. การไปถึงพระเจ้า  การไปร่วมกับพระผู้เป็นเจ้า

53.คุรุองค์แรกของศาสนาซิกข์มีนามว่าอะไร

ก. คุรุอัรกฤษณ              ข. คุรุอัรโควินท์

ค. คุรุนานักเดว              ง. คุรุรามดาส

54.คัมภีร์ของศาสนาซิกข์เรียกว่าอะไร

ก. พระไตรปิฎก               ข. อัลกุรอาน

ค. ครันถ์ซาฮิบ                ง. ไบเบิล

55.เหตุใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ถ้าต้องการจะสร้างปัญญาและปลดเปลื้องบุรุษให้พ้นจากทุกข์  จะใช้หลักปฏิบัติตามลัทธิใด

ก. ลัทธิโยคะ                                             ข. ลัทธิสางขยะ

ค. ลัทธิไวเศษิกะ                                       ง. ลัทธิมีมางสาและเวทานตะ

56.การที่จะบรรลุนิพานได้  จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนในเรื่องอะไรบ้าง

ก. อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา

ข. สติ  สมาธิ  ปัญญา

ค. ทาน  ศีล  ภาวนา

ง. ศีล  สมาธิ  ปัญญา

57.นิกายใดของศาสนาซิกข์ที่ปฏิบัติตามคำสอนของคุรุนานักเดว

ก. นิกายนิลิมเล              ข. นิกายชังคัด

ค. นิกายครันถ์ซาฮิบ      ง. นิกายนักปันถี

58.ข้อใดเป้นพิธีกรรมของศาสนาซิกข์

ก. พิธีศราทธ์                  ข. พิธีอมฤต

ค. พิธีถือศีลอด              ง. พิธีมิชชา

59.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู

ก. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า  ประพฤติตนไม่เหมาะสม

ข. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปจากคำสอนของโมเสส

ค. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นกบฏต่ออาณาจักรโรมัน

ง. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเมสสิอาห์

60.ภารกิจที่สำคัญที่สุดในการผูกพันมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์เจ้าคืออะไร

ก. การถือศีลอด

ข. การละหมาด

ค. การบริจาคซะกาต

ง. การไปประกอบพิธีหัจน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s