ข้อสอบอัตนัย

๑. เมื่อส่งสาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนายังแว่นแคว้นต่าง ๆ แล้ว พระองค์เสด็จโดยลำพังไปโปรด…………………………………แคว้นมคธ

๒. ครั้นพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวัน ………………………
๓. ทรงแสดงถึงหลักการทั่วไปของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ………
๔. การที่ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เท่ากับเป็น……………………..ของพระธรรมทูตชุดแรก

๕. พระองค์ทรงชี้พระดรรชนีลงยังพื้นดินและตรัสว่า………………..ทันใดนั้นพระแม่ธรณีก็ผุดขึ้นจากแผ่นดิน

๖. พญามารเป็นสัญลักษณ์แทนกิเลสใหญ่ ๆ ๓ ประการคือ ………………….

๗. พระแม่ธรณีหมายถึง…………………………การอ้างพระแม่ธรณีคือทรงอ้างถึงคุณงามความดีที่ทรงบำเพ็ญมา

๘. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย…………………กับทั้งบริวารเหล่านี้  แก่พระภิษุสงฆ์  ของพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนานเทอญฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s