สภาพทางสังคม

จำนวนประชากรของตำบล :

1  ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  2555   มีจำนวนทั้งสิ้น  17,901 คน   แยกเป็นชาย   8,418  คน   หญิง  9,483  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  9,311 ครัวเรือน

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีทั้ง หมด  15  ชุมชน  ดังนี้

1.  ชุมชนม่องล่าย                                                                                                       มีประชากร        จำนวน       571     คน
2.  ชุมชนปากคลองบางนางนม

มีประชากร        จำนวน      583      คน

 3.  ชุึมชนบ้านค่าย

มีประชากร        จำนวน    1,849     คน
 4.  ชุมชนโบสถ์คริสต์

มีประชากร        จำนวน       620     คน
5.  ชุมชนเพชรเกษม

มีประชากร         จำนวน      348      คน
6.  ชุมชนหัวบ้าน

มีประชากร         จำนวน   1,570      คน
7.  ชุมชนตลาดสด

มีประชากร         จำนวน      677      คน
8.  ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

มีประชากร         จำนวน   1,654      คน
9.  ชุมชนหลังสถานีรถไฟ

มีประชากร          จำนวน  1,369      คน
10. ชุมชนหญ้าแก้ว

มีประชากร         จำนวน     968      คน
11. ชุมชนนารอง

มีประชากร         จำนวน     877      คน
12. ชุมชนประจวบศิริ

มีประชากร          จำนวน  1,781     คน
13. ชุมชนเกาะหลัก

มีประชากร          จำนวน  1,090      คน
14. ชุมชนดอนทราย

มีประชากร          จำนวน  1,646      คน
15. ชุมชนมะขามไฟลน

มีประชากร          จำนวน  2,016      คน

2.   ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  ร้อยละ  95  นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  3  และ 2  นับถือศาสนาคริสต์   และอิสลามตามลำดับ  มีวัดจำนวน  2  แห่ง คือ  วัดเกาะหลัก  และวัดธรรมิการามวรวิหาร  สำนักสงฆ์  1 แห่ง  คือ  สำนักสงฆ์ม่องล่าย  สำนักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง คือ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน  โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง  เป็นนิกายคาทอลิก  คือ วัดแม่พระสายประคำ

ประเพณีหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เด่นชัดในเขตเทศบาลไม่ปรากฏแจ้งชัด  มีแต่ประเพณีของไทยทั่วไป  ที่ถือปฏิบัติตามวันสำคัญต่าง ๆ  ที่สืบทอดกันมา  ดังนี้

1)    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่  1  มกราคม  ของทุกปี  มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และอวยพรผู้ใหญ่

2)    ประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่  13  เมษายน  ของทุกปี  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การทำบุญตักบาตร  การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์   การสรงน้ำพระ  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   การละเล่น  พื้นบ้าน   การประกวดนางสงกรานต์   ฯลฯ

3)    ประเพณีวันเข้าพรรษา  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8  ของทุกปี  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   เช่นทำบุญตักบาตร  การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา  ประกวดเทียนพรรษา  ฯลฯ

4)    ประเพณีตักบาตรเทโว วันออกพรรษา แรม  1  ค่ำ  เดือน  11  ของทุกปี  มีการตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก  ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

5)    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศหรือหนูน้อยนพมาศ ตลอดจนการละเล่นต่าง ๆ

3.  การศึกษา
–  มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล    จำนวน  12  แห่ง

4.  การสาธารณสุข
การเจ็บป่วยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคที่ประชาชนไม่รู้จักป้องกันรักษาตนเอง ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภค  และวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s